100% Безплатна доставка
100% Безплатна доставка

Поръчка на нови машини: 0884 925 380
Резервни части и сервиз: 0879 945 051

Обратно

Разтворител на грес и масла Extra RM 31, 10l

Кат. №: 62950680


 
159.00 лв.

Наличност: На склад100% Безплатна доставка

Технически параметри:

Количество опаковка (l) 10
Тегло вкл. опаковка(kg) 11,842
Размери (L × W × H) (mm) 230 / 190 / 307

    

Сфера на приложение:

Транспортни съоръжения
Основно почистване
Почистване на съдове и резервоари
Почистване на МПС, измиване на двигател
Измиване на детайли
Почистване на повърхности
Автоцистерни за хранителни продукти

Описание

Качества:

1. Ефективен препарат за водоструйки;

2. Разтваря сам най-упортите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли;

3. Ефективен при всякакви температури;

4. Приятен свеж аромат;

5. Без фосфати;

6. Без силикон;

7. Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004;

8. Сепарира бързо мазнини и вода;

9. Без NTA.

  

          

   

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

1. H290 Може да бъде корозивно за металите;

2. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате;

3. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите;

4. P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице;

5. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ /на лекар/;

6. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ;

7. P405 Да се съхранява под ключ;

8. P501a Изхвърлете съдържанието/ контейнера в съответствие с местните/ регионалните/ националните/ международните разпоредби.