100% Безплатна доставка
100% Безплатна доставка

Поръчка на нови машини: 0884 925 380
Резервни части и сервиз: 0879 945 051

Обратно

Препарат RM 69 ASF, 20L

Кат. №: 62960500


 
169.00 лв.

Наличност: На склад100% Безплатна доставка

Технически параметри:

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. опаковка(kg) 22,405
Размери (L × W × H) (mm) 230 / 250 / 410

       

Сфера на приложение:

За почистване на подове

Описание

Качества:

1. Мощен препарат за основно почистване на силно замърсени индустриални подове;

2. Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания;

3. Приятен свеж аромат;

4. Бързодействащ;

5. Сепарира бързо мазнини и вода;

6. Без NTA.

    

          

   

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

1. H315 Предизвиква дразнене на кожата;

2. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите;

3. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице;

4. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате;

5. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/;

6. P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ;

7. P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода;

8. P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.